Pulirapid sa prirodnim sirćetom protiv kamenca 750ml

Nova aktivna formula efikasnija u borbi protiv kamenca. Jedini koji dubinski čisti i ostavlja površine kao potpuno nove i bez ogrebotina. Karakteriše ga prijatan miris.
Upotreba
U slučaju korišćenja nerazređenog sredstva staviti nekoliko kapi na vlažni sunđer i očistiti po površini. Odmah obilno isprati. Obrisati za veći sjaj.
Kod tvrđih naslaga, sipati direktno na mrlje i ostaviti nekoliko minuta (može se pojaviti vrenje u kontaktu s kamencem). Obilno isprati i ako je potrebno ponoviti postupak.
U slučaju da se koristi razređeno sredstvo, rastvoriti 4 čepa u litri vode, očistiti po površini i isprati.
Ne upotrebljavati na:
Mermeru, granitu i drugom prirodnom kamenu, obojenom laminatu, kadama za hidromasažu, toplim predmetima ili površinama.
Ako ste u dilemi, preporučuje se isprobati proizvod na nevidnom mestu.
Mere opreza i upozorenja:
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi. Nositi zaštitne rukavice, zaštitnu odeću, zaštitne naočare i zaštitu za lice.
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
AKO DOSPE NA KOŽU (ILI KOSU): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se.
AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
Skladištiti pod kljucem.
Sastav
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji smeše:
Ortofosforna kiselina; undekanol, razgranati i linearni, propoksilat, etoksilat
Sastav: 5-15%: sulfaminska kiselina, ortofosforna kiselina; < 5%: fosfonati, amfoterni surfaktanti, nejonski surfaktanti.
Drugi sastojci: miris, boja.
Pulirapid Classic